ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ Siameasyshop.com
 
1. เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด กับผู้ใช้ทุกคน ทาง Siameasyshop.com จึงขอแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทุกท่านทราบว่า ทางเราจำเป็นต้องกำหนด ข้อตกลงขึ้นมา และขอให้ท่านอ่าน และทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการใช้บริการของส่วนรวม และของตัวท่านเอง
2. Siameasyshop.com ให้บริการสำหรับเว็บไซต์ e-commerce สำเร็จรูป ทั้งร้านค้า และบริษัท โดยมีเงื่อนไขที่ว่าสินค้าหรือ/และชื่อเว็บไซต์ จะต้องไม่เกี่ยวข้อง หรือไม่เป็นสินค้าของที่ถูกขโมย, อาวุธ, ยา, รูปภาพลามกอนาจาร และสิ่งผิดกฎหมายต่างๆ ทุกชนิด รวมทั้งสินค้าที่พิจารณาแล้วว่าเป็นสินค้าที่ไม่เหมาะสม ทาง Siameasyshop.com ไม่อนุญาตให้ แสดงสินค้าในยริการของเรา ทาง Admin จะลบรายการสินค้าชิ้นนั้นและ ทำการปิดร้านค้าที่มีรายการสินค้านั้นทันที
3. ผู้ใช้บริการ จะต้องไม่นำบริการไปใช้ในกิจกรรมที่ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น รวมทั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อย และศีลธรรมอันดีของสังคม ทาง Siameasyshop.com จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งที่ท่านละเมิดกับผู้อื่น
4. ในการสมัครสมาชิก ท่านจะต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลบางประการ ในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยท่านรับรองว่า ข้อมูลที่แจ้งในแบบฟอร์มนั้น ถูกต้องเป็นจริงและสมบูรณ์ และท่านจะต้องแจ้งให้ ทางเรา ทราบโดยทันทีหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง และ เรา มีสิทธิระงับและ/หรือ ยกเลิกการให้บริการ ตามข้อตกลงฯ นี้เมื่อใดก็ได้หากข้อมูลดังกล่าวของผู้ซื้อไม่ถูกต้องเป็นจริงหรือสงสัยว่าจะไม่ถูกต้องเป็นจริง
5. ทาง Siameasyshop.com มีสิทธิใช้ข้อมูลของท่าน ที่ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนตามข้อ 3 เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่สมาชิกเท่าที่ไม่ขัดต่อ โยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
6. สมาชิกเข้าใจ และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุในแบบฟอร์มลงทะเบียนตามข้อ 3 นั้น จะถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นเครือข่ายสาธารณะ โดย ทางเราจะใช้ความระมัดระวัง และกำหนดมาตรการในการป้องกันมิให้บุคคลภายนอกเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม ทาง Siameasyshop.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดมีขึ้นจากการที่บุคคลภายนอกได้เห็นและ / หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวของสมาชิก
7. ห้ามไม่ให้ใช้เว็บไซต์บริการในการ upload การส่ง e-mail หรือการส่งโดยวิธีการอื่นๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไปให้บุคคลอื่น ซึ่งมีเนื้อหาลามกอนาจาร น่ารังเกียจ ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเนื้อหาที่อาจจะทำให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย หรือเดือดร้อนรำคาญ หรือเอกสารอีเล็คโทรนิคส์ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) spam (2) chain letters (3) junk mail
8. ทาง Siameasyshop.com ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ และหยุดให้บริการเมื่อใดก็ได้ ตามแต่ความ เหมาะสม โดยมิต้องบอกกล่าวให้ท่านทราบล่วงหน้า
9. สำหรับการติดต่อสื่อสารผ่าน จดหมายอิเล็กโทรนิค ( e-mail ) ระหว่าง ระหว่างลูกค้ากับร้านค้า นั้นSiameasyshop.com ขอรับประกันได้ว่าทาง Siameasyshop.com จะไมก่าวก่ายข้อมูลส่วนตัวของท่าน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคำร้องขอจากศาล
10. ทั้งนี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่านเอง Siameasyshop.com ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เป็นหน้าที่ของ ท่านในการรักษารหัสผ่าน (password) ให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ
11. Siameasyshop.com เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ เครื่องหมาย ฯลฯ เว้นแต่ส่วนที่จัดเตรียมขึ้นโดยสมาชิก
12. Siameasyshop.com สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลง นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
13. ทาง Siameasyshop.com ไม่รับประกัน และไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสมาชิก อันเนื่องจากการที่ข้อมูลสูญหาย การไม่ได้รับข้อมูล การส่งข้อมูลผิดพลาด หรือการรับบริการที่ขัดข้อง เว้นแต่เหตุขัดข้องดังกล่าวเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ทางเราเอง
ออกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2546
โดย Siameasyshop.com
โทรศัพท์ 0-2728-7420
Hot line 0-9777-2640
e-mail webmaster@Siameasyshop.com
 
Copyright@2003 by Siameasyshop.com.,Allright researve.